Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő (továbbiakban: Szövetkezet) adatai: Con-Work Iskolaszövetkezet (székhely: 2072 Zsámbék, Piac köz 8., cégjegyzékszám: 13-02-051156, adószám: 12662641-2-13)
Érintett (továbbiakban: Diák): az a természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő kezeli.
A Szövetkezet tevékenysége: a Szövetkezet a vele tagsági viszonyban álló diákok megbízási szerződésen alapuló személyes közreműködésével, mint külső szolgáltatással munkaerőt biztosít a Partnerei részére. A Diák azért létesít tagsági viszonyt a Szövetkezettel, mert munkát kíván végezni.
Adatfeldolgozók: A személyes adatokat megismerhetik a Szövetkezet adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, valamint a Szövetkezet részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek, a hatályos jogszabályok szerint. A Szövetkezet a hozzáférést a tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges legszűkebb mértékben engedélyezi. A Szövetkezettel kötött szerződés alapján, kizárólag az adatfeldolgozói tevékenység végzéséhez szükséges célokra használhatóak a Szövetkezettől kapott adatok.

I. Kezelt adatok:
1. Regisztráció:
A Szövetkezet honlapjának megtekintése, a honlapon történő tájékozódás személyes adatokmegadása nélkül elvégezhető.
A beleegyezéseddel kezelt, kötelezően megadandó adatok: név, születési dátum és hely, adóazonosító, TAJ szám, telefonszám, e-mail cím, nem, lakcím, oktatási intézmény neve, OM azonosító, állampolgárság, személyi igazolvány szám
2. Hírlevél: ha a Diák feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja a Szövetkezet szolgáltatásairól, a munkaigénynek megfelelő munkákról hírlevél és ajánlat küldése. A Diák a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek a Szövetkezet szolgáltatásait mutatják be, így reklámnak minősülhetnek.
3. Kapcsolatfelvétel: Az érintett a honlapon feltüntetett telefonszámon, levelezési címen, e­mail címen keresztül kapcsolatba léphet a Szövetkezettel. A Szövetkezet az elérhetőségeire küldött önéletrajzokat és csatolt dokumentumokat (pl. iskolai végzettséget igazoló dokumentum) az érintett esetleges későbbi tagsági megállapodás megkötése, munkavégzés biztosítása céljából kezeli. Az érintett az üzenet küldésével kifejezett hozzájárulását adja a Szövetkezetnek ahhoz, hogy az üzenetben megadott, illetve az üzenettel kapcsolatos személyes adatait az üzenet tartalma szerinti célból kezelje. Munka elnyeréséhez kezelt adatok: a regisztráció alapján a beleegyezéseddel részünkre megadott olyan adatok, melyeket a Partnereinknek továbbítunk: önéletrajz, fénykép.
4. Tagsági felvétellel, belépéssel, mint szerződés létrejöttéhez szükséges adatok: megegyeznek a regisztráció adataival, ha ezeket nem adod meg, nem tudsz taggá válni. Az adatokat nem továbbítjuk.
5. Tagsági viszony alapján a munkavállaláshoz mint szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges és a munkavállalás ideje alatt kezelt adatok: belépési nyilatkozaton a regisztráció alkalmával kezelt adatok
Az érintettek köre: A Szövetkezet elérhetőségeire – akár a weboldalon – üzenetet küldő valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Szövetkezet a fent említett elérhetőségeire küldött üzeneteket ügy elintézésig, a válaszadásig kezeli. A Szövetkezet elérhetőségeire a munkavégzés céljából küldött üzenetben, önéletrajzban és csatolt dokumentumokban (pl. iskolai végzettséget igazoló dokumentumok) szereplő személyes adatokat a Szövetkezet a tagsági megállapodás megkötéséig, azt követően a tagsági megállapodás feltételei szerint kezeli.

II. Adattovábbítás
Munka elnyeréséhez kezelt adatok: a regisztráció alapján a beleegyezéseddel részünkre megadott olyan adatok, melyeket a Partnereinknek továbbítunk: önéletrajz, fénykép.

III. A Diákot megillető jogok az adatkezelés során
1. Tájékoztatás és Információkhoz való hozzáférésed: az érintettel kötött szerződésünk célja, hogy Partnerünknél szolgáltatás nyújtásában közreműködjön. A Partnerek adatait az érintett rendelkezésre bocsátjuk.
2. Helyesbítéshez való jog: A Szövetkezet minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan vagy hiányos személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, kiegészítse. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, a Szövetkezetkiegészítő nyilatkozat útján elvégzi a helyesbítést és kiegészítést.
3. Adattörléshez való jog: A Szövetkezet indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatot, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy bármilyen egyéb ok miatt az adatkezelés jogellenes.
4. Az adatkezeléshez adott jog visszavonásához a jog: az érintett visszavonhatja az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását.
A személyes adatok törlését, vagy módosítását, a hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
-postai úton a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 3. címen
-e-mail conwork@conwork.hu címen
-telefonon a 06 20 583 1757
5. Az adatkezelés jogalapja: A regisztráció során megadott -jelentkezés megkönnyítését szolgáló -adatok jogalapja az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A regisztráció során megadottszemélyes adatok kezelése jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása, az adatkezelési tájékoztató elfogadásával.
6. Korlátozáshoz való jog:
A Szövetkezet korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
c) a Szövetkezetnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
7. Jog a Tiltakozáshoz: Ebben az esetben a Szövetkezet a személyes adataidat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Diák érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8. Jogorvoslati Jog: Az érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Szövetkezet korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy az érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
NAIH – nemzeti adatvédelmi hatóság postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A fentiek mellett az érintett bármikor jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettbírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint a Szövetkezet, vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozója személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
Bíróság: a lakhely szerinti törvényszék
9. Panasztétel: Kérjük, hogy minden esetben elsődlegesen a kapcsolattartásra kijelölt személyhez fordulj, ennek hiányában a conwork@conwork.hu elérhetőségen keress fel minket, mert ezek a kollegáink tudnak hatékonyan segíteni.

Az adatkezelési tájékoztatót megértettem, és a jelentkezésemmel elfogadom.

Belépési feltételek

Diákmunkavállalási feltételek

16 éves aktív nappali tagozatos főiskolás, egyetemista diák.

Évhalasztók és passzív félévesek is dolgozhatnak!

Szükséges :

  • Iskolalátogatási igazolás, ami az aktuális félévre vonatkozik, egy hónapnál nem régebbi, nem fénymásolat
  • Adókártya
  • TAJ kártya
  • Érvényes nappali tagozatos diákigazolvány
  • Érvényes személyi igazolvány, lakcímigazoló kártya
  • Bankszámlaszám: Iskolaszövetkezetünk a Budapest Bank Bankkal áll kapcsolatban de bármilyen bank számlaszáma megfelelő. Bankszámla kivonat fejlécének fénymásolatát hozd magaddal.
  • Belépési nyilatkozat, melyet irodáinkban azonnal kitölthetsz.

Ezek hiányában nem tudunk regisztrálni – beléptetni – így munkát sem tudsz vállalni.

Egészségügyi kiskönyv információ

Azoknak a diák munkavállalóknak, aki olyan munkán szeretnének dolgozni ahol élelmiszerrel vagy itallal kerülnek kapcsolatba a munkájuk során, kötelező az egészségügyi kiskönyv. Egészségügyi kiskönyvet Önnálóan kell megcsináltatnia és be kell mutatnia a Szövetkezet recepcióján.

Amennyiben nincs kiskönyved segítséget nyújtunk benne. Az orvoshoz vinni kell:

– egy 1-2 éven belüli tüdőszűrésed leletét, vagy 1-2 éven belül készült mellkasröntgenről készült leletedet. (A tüdőszűrésre célszerű beutalót kérni a háziorvostól, mert így általában ingyenes.) Akinek a főiskolai, vagy egyetemi felvételijekor készítettek mellkasröntgent, (amennyiben nincs meg otthon) az iskolaorvostól kérje el a leletet, vagy kérjen tőle igazolást az eredményről és azzal menjen a foglalkoztatás egészségügyi orvoshoz.

Az Egészségügyi könyvek 1 évig érvényesek.